REGULAMIN KONKURSU

„Z NAMI ŁATWIEJ”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Z NAMI ŁATWIEJ", zwanego dalej Konkursem jest Elektrotechnika „MORS" Sp z o.o. . z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 35 81-038 Gdynia, zarejestrowana w KRS 0000042610, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 958-13-22-944, posiadająca numer REGON 191913040 zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs prowadzony będzie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1.5. Celem Konkursu jest promocja firmy Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.

1.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami"), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub do sprzedaży których doprowadzi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

1.7. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:

a) Formularz Rejestracyjny - formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udostępniony na Stronie Internetowej Konkursu.

b) Katalog Nagród - lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Konkursu, zawierająca nazwy i fotografie elementów rzeczowych Nagród oraz wskazanie liczby Punktów, jakimi dysponować musi Uczestnik, aby otrzymać daną Nagrodę, zamieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej Konkursu,

c) Nagroda - świadczenie w postaci towarów, usług lub innych korzyści przyznawane Uczestnikom Konkursu w zamian za zgromadzone przez nich Punkty, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,

d) Produkty - produkty z oferty handlowej Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., których zakupienie w okresie trwania Konkursu będzie uwzględniane przy ustalaniu wyników Konkursu. W konkursie biorą udział produkty zakupione wyłącznie bezpośrednio od Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.,

e) Punkty - punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych Regulaminem w razie zwycięskiej realizacji zadania konkursowego.

f) Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu „Z NAMI ŁATWIEJ",

g) Strona Internetowa Konkursu - serwis internetowy o adresie www.znamilatwiej.pl - do którego Uczestnik Konkursu otrzymuje pełen dostęp na podstawie loginu i hasła, przekazanego Uczestnikowi w ulotce powitalnej zapraszającej do udziału w Konkursie,

h) Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem,

i) Wartość Punktowa - liczba Punktów zebranych w Konkursie, którymi musi dysponować i które musi wymienić Uczestnik, aby otrzymać daną Nagrodę.

j) Pytanie konkursowe - pytanie zadawane Uczestnikowi w procesie zamawiania nagrody i decydujące o przyznaniu nagrody.

 

 

II. UCZESTNICY

 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób prawnych i pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionych przez podmioty prowadzące sprzedaż, punkty sprzedaży detalicznej mające w ofercie handlowej Produkty, które otrzymały zaproszenia do udziału w Konkursie od firmy Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., na warunkach przewidzianych Regulaminem.

2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., oraz podmiotów związanych z nią kapitałowo, pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

 

3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 2.1., z zastrzeżeniem pkt. 2.2., może przystąpić do Konkursu w każdym momencie jego trwania po otrzymaniu zaproszenia do udziału w Konkursie, o którym mowa w punkcie 2.1. Zaproszenie zawierać będzie login i hasło, które umożliwiają rejestracje w Konkursie i dostęp do Strony Internetowej Konkursu.

3.2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Internetowej Konkursu zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej Stronie.

3.3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres email,

c) Numer telefonu komórkowego,

d) numer telefonu stacjonarnego,

e) PESEL

f) adres dostawy nagrody,

g) adres zamieszkania,

,przy czym wszystkie pola winny być prawidłowo wypełnione. Niepełne lub błędne wypełnienie formularza nie uprawnia do ubiegania się o nagrody.

3.4. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Konkursu.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikacji bądź Nagród w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

3.6. Przystąpienie do Konkursu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email lub numer telefonu komórkowego Uczestnika podanego Organizatorowi w Formularzu Rejestracyjnym. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika.

3.7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3.8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie z zakładki „Kontakt" na Stronie Internetowej Konkursu wiadomości o treści „Rezygnuję"

 

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

4.1. Od momentu przystąpienia do Konkursu Uczestnik uzyskuje możliwość zdobywania Punktów na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. Uczestnicy rywalizują ze sobą poprzez dążenie do zebrania jak największej ilości Punktów, które otrzymują na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Organizator będzie naliczał uczestnikom Konkursu punkty, poczynając od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. , zgodnie z następującymi założeniami:

Punkty będą naliczane na podstawie terminowo dokonanych zapłat za zakupy dokonane w Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.

Przelicznik wynosi 1 punkt za każde 2 zł netto z terminowo zapłaconej faktury.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania punktów dowolnemu Uczestnikowi w dowolnym momencie trwania Konkursu.

4.4. Organizator będzie aktualizował informacje na temat ilości punktów zgromadzonych przez poszczególnych uczestników Konkursu raz w tygodniu. W terminie tym Organizator prześle uczestnikowi Konkursu e-mailem na adres podany w Formularzu rejestracyjnym, informację o liczbie zgromadzonych przez niego punktów (o ile dany uczestnik Konkursu wskaże adres email w Formularzu rejestracyjnym).

4.5. Każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Konkursu będzie pomniejszała wartość sprzedaży i tym samym zmniejszała ilość zebranych punktów danego Uczestnika.

4.6. Punkty nie są naliczane za zapłaty faktur rozliczane jako kompensaty z zakupami Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.,

4.7. Jednemu uczestnikowi, który w okresie trwania konkursu otrzyma największą ilość punktów zostanie przyznana nagroda główna w postaci Zestawu Vivabox Extreme niebieski o wartości 52595 punktów.

4.8. Uprawnienie uczestnika Konkursu do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne. Powyższe uprawnienie przechodzi na następców prawnych uczestnika Konkursu pod tytułem ogólnym, po przekazaniu Organizatorowi co najmniej kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że uczestnik Konkursu i Organizator postanowią inaczej.

4.9. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z nagród inną nagrodą, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, wydanie nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku). W przypadku wyczerpania zapasu danej nagrody, wybranej przez uczestnika Konkursu, lub zastąpienia którejkolwiek z nagród inną nagrodą, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o powyższym fakcie. W takim przypadku, uczestnik Konkursu może, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2014r. wybrać inną nagrodę; po tym terminie prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.10. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wykazania przez uczestnika Konkursu, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.

4.11. Zakupy, o których mowa w punkcie 4.2.a powinny być dokonane do 31.12.2013r.

4.12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty liczby Punktów naliczonych Uczestnikowi, w tym do anulowania części lub wszystkich naliczonych Punktów w razie braku podstawy do ich przyznania. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie korekty.

 

 

V. NAGRODY W KONKURSIE

 

5.1. W celu otrzymania nagrody uczestnik Konkursu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego regulaminu, musi spełnić kolejno następujące warunki:

a) zgromadzić odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 powyżej, oraz

b) złożyć zamówienie na stronie www.znamilatwiej.pl nie później niż do 31.01.2014r. , które powinno zawierać następujące dane:

(i) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu;

(ii) wskazanie nagrody, którą uczestnik Konkursu chce otrzymać;

(iii) pełny adres dostawy,

(iv) udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na wniosku o wydanie nagrody.

5.2. Weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytanie dokonuje specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa.

5.3. Jeśli dany Uczestnik udzieli nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie, punkty wymagane do przyznania Nagrody wskazanej przez tego Uczestnika, zgodnie z postanowieniami pkt 5.1 powyżej, przepadają, zaś liczba zgromadzonych przez niego punktów ulega odpowiedniemu pomniejszeniu. O powyższym Organizator poinformuje uczestnika Konkursu poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub sms-em, na numer telefonu lub e-mail podane w Formularzu rejestracyjnym, o ile uczestnik Konkursu ww. dane podał w Formularzu rejestracyjnym.

5.4. Nagroda nie zostanie przyznana, jeżeli liczba punktów zgromadzonych przez uczestnika Konkursu będzie mniejsza niż liczba punktów wymaganych do przyznania nagrody wybranej przez uczestnika Konkursu.

5.5. Katalog Nagród jest dostępny i aktualizowany na Stronie Internetowej Konkursu oraz wersji papierowej dostarczonej wybranym Uczestnikom.

5.6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Katalogu Nagród, w tym zmiany Wartości Punktowej poszczególnych Nagród. Obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili zamówienia Nagrody.

5.7. Uczestnik nie może wymienić Punktów na ekwiwalent pieniężny ani na Nagrody spoza Katalogu Nagród.

5.8. Nagroda o jakiej mowa w punkcie 4.7. zostanie przydzielona uczestnikowi w formie równowartości wyrażonej w punktach. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany nagrody głównej na inną nagrodę lub nagrody z Katalogu Nagród z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 5.9 niniejszego regulaminu.

5.9. Uczestnik może zamówić Nagrodę o Wartości Punktowej równej lub mniejszej zgromadzonej przez niego liczbie Punktów.

5.10. Uczestnik składa zamówienie na wybraną Nagrodę wypełniając formularz zamówienia nagrody dostępny na Stronie Internetowej Konkursu

5.11. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres email podany w Formularzu rejestracyjnym. .

5.12. Po przyjęciu zamówienia nie może być ono zmienione ani odwołane.

5.13. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy nagrody jeśli Uczestnik zalega z płatnościami wobec Elektrotechnika MORS Sp. z o.o.

5.14. Przyjmuje się, iż uczestnikiem Konkursem uprawnionym do odbioru nagrody jest uczestnik Konkursu, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia.

5.15. Uczestnik dokonujący odbioru Nagrody, zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia jego tożsamości.

5.16. W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z Konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej zamówionej Nagrody.

5.17. Zamówienia na Nagrody mogą być składane do 31.01.2014 r. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik nie złoży zamówienia na Nagrodę, wówczas Punkty niewymienione na Nagrodę przepadają i zostają usunięte z Konta Uczestnika, a samo konto zostaje zablokowane. Uczestnikowi nie przysługuje żaden ekwiwalent za Punkty nie wymienione w terminie podanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

5.18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień punktu 5.17. niniejszego Regulaminu w przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu okresu trwania Konkursu.

5.19. Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. W takim wypadku Organizator wyda inną Nagrodę wybraną przez Uczestnika, o takiej samej Wartości Punktowej, chyba że Uczestnik zrezygnuje z zamówienia Nagrody.

5.20. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem.

5.21. Nagrody z kategorii Podróże zostaną wydane w formie Vouchera uprawniającego do skorzystania z oferty usługodawców wskazanych na Voucherze. W przypadkach wskazanych w Katalogu Nagród jako opcja, Uczestnik ma możliwość wyboru droższej usługi bezpośrednio u usługodawcy za dopłatą różnicy w cenie.

5.22. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jego przyjęcia.

5.23. Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Nadawcy.

5.24. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika zostaje przesłana do Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia

5.25. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizator informuje, że w przypadkach gdy odbiorcą nagrody jest Uczestnik będący osobą fizyczną lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, jest ona zobowiązana do zaliczenia całej wartości uzyskanej nagrody do swego przychodu. W takim wypadku odbiorca nagrody uiszcza podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a wartość uzyskanej nagrody jest traktowana jako normalny przychód z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

5.26. W przypadkach przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wydający nagrodę zobowiązany jest jako płatnik pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego od beneficjenta Nagrody przed jej wydaniem. Element pieniężny Nagrody, odpowiadający wysokości 10% podatku zryczałtowanego nie zostanie Uczestnikowi wydany, lecz pobrany przez Organizatora jako płatnika i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD

 

6.1. W przypadku dostarczenia Nagród Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę.

6.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń.

6.3. Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wydania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., Marywilska 34, 03-228 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Z NAMI ŁATWIEJ". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., Marywilska 34, 03-228 Warszawa.

6.4. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane.

6.5. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród.

6.6. Poza przypadkiem przewidzianym w punkcie 6.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody.

6.7. Nagroda posiadająca kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik może być reklamowana wyłącznie w punktach serwisowych podanych na tych dokumentach.

6.8. Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stawią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VII dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu.

 

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

 

7.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., Kłobucka 25, 02-699 Warszawa w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Konkursu, z dopiskiem Konkurs „Z NAMI ŁATWIEJ" - reklamacja" O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na wyżej wymieniony adres.

7.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia pod adres podany w punkcie 7.1. niniejszego Regulaminu.

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

8.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach promocyjno-reklamowych, w szczególności w Katalogu Nagród, może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

8.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie internetowej Konkursu, oraz w siedzibie Organizatora.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane na Stronie Internetowej Konkursu.